Algemene Voorwaarden

1. Afsluiten en aanvaarden van een overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van Partijen in het kader van verkoop van producten of artikels via de website van Katrutsel design, die eigendom is van Katrien De Preter, met maatschappelijke zetel te Putte 2580, Rijmeterstraat 8, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0598.974.406

In deze Algemene Voorwaarden vindt de gebruiker de bindende regels terug die van kracht zijn op het gebruik van in het algemeen en op de bestellingen die via katrutsel design worden geplaatst in het bijzonder.

Door het bezoeken en raadplegen van de Internetsite www.katrutseldesign.be of door het plaatsen van een bestelling via www.katrutseldesign.be verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de website www.katrutseldesign.beveronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door  de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening (vanwege de gebruiker).

Er wordt bij elke transactie een nieuwe overeenkomst afgesloten. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op of via www.katrutseldesign.be

www.katrutseldesign.be houdt zich het recht voor om de bindende clausules op elk moment te wijzigen of aan te passen. Publicatie hiervan op de website geldt als enige kennisgeving. Het verder gebruik van de website wordt aanzien als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Andere voorwaarden dan deze van www.katrutseldesign.be kunnen nooit van toepassing zijn, behalve bij voorafgaand en schriftelijk akkoord met de afwijkende voorwaarden opgesteld door www.katrutseldesign.be

 

2. Begrippen

2.1 www.katrutseldesign.be de website van Katrien De Preter, Rijmeterstraat 8, 2580 Putte

2.2 Client: elkeen die de hoedanigheid beschikt van een consument of een onderneming

2.3 Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

2.4 Onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen

2.5 Bestelling: de aanvraag door de cliënt om een verkoopsovereenkomst af te sluiten tussen hemzelf en de webshop www.katrutseldesign.be met betrekking tot de producten die worden aangeboden doorwww.katrutseldesign.be

2.6 Producten: alle goederen die op Katrutsel design worden aangeboden.

2.7 Transactie: het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden met betrekking tot de online betaling van de bestelling via credit card of andere virtuele betaalmiddelen.

2.8. Partijen: Katrutsel design en de Cliënt worden gezamenlijk Partijen genoemd in de huidige algemene voorwaarden.

3. Producten of artikels

Niet alle producten op de website www.katrutseldesign.be zijn altijd in voorraad.

 

4. Cliënt

4.1. Iedere bezoeker van www.katrutseldesign.be kan zich laten registreren als gebruiker. Om een Bestelling uit te voeren moet de bezoeker zich laten registreren als gebruiker op de website van jachtvizieren. Hetzelfde geldt voor een aanbieder die een product wenst te plaatsen. Deze inschrijvingsprocedure houdt voor de gebruiker in zich te identificeren door zich een gebruikersnaam (zijn emailadres) en een paswoord te verschaffen.

4.2. De toegang tot www.katrutseldesign.be via registratie is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.

4.3. De gebruiker verbindt er zich toe om zijn login-gegevens en zijn paswoord niet door te geven voor gebruik door anderen en elke vorm van misbruik door derden te verhinderen. www.katrutseldesign.be behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van de elektronische identiteitskaart bijvoorbeeld).

4.4. In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het www.katrutseldesign.be toegestaan om de registratie van de gebruiker onmiddellijk te schrappen en eventuele geleden schade op de gebruiker te verhalen.

4.5. www.katrutseldesign.be is niet verantwoordelijk in geval van misbruik van de gebruikersnaam of het paswoord van een gebruiker.

 

5. Voorafgaande waarschuwing

5.1 Bepaalde producten aangeboden op www.katrutseldesign.be, waaronder bijvoorbeeld breekbaar materiaal moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden en kan niet op www.katrutseldesign.be verhaald worden bij verkeerd gebruik of behandeling,

5.2 De informatie verschaft door www.katrutseldesign.be wordt met de grootste zorg samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een beheerder van www.katrutseldesign.be, doch deze informatie is louter informatief. Ze vervangt immers nooit ongekende aanpassingen door de fabrikant.

5.3 www.katrutseldesign.be houdt enkel om logistieke redenen informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker. Deze informatie kan geenszins aanleiding geven tot een automatische waarschuwing door www.katrutseldesign.be in verband met het correct gebruik van de bestelde artikels.

We zijn ook niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik.

5.4 Indien de gebruiker twijfelt aan de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert www.katrutseldesign.be formeel contact op te nemen met www.katrutseldesign.be om extra informatie i.v.m. het reeds geleverde product.

5.5 www.katrutseldesign.be benadrukt dat de wettelijke regels die de webshopbeheerder (www.katrutseldesign.be) opgelegd worden aanleiding kan geven tot het annuleren van de bestelling indien deze bestelling, naar het exclusief oordeel van de webshopbeheerder, niet in overeenstemming zou zijn met voorgenoemde regels.

 

6. Bestelling

6.1 Alle gegevens en de informatie die de cliënt bezorgt aan www.katrutseldesign.be in verband met zijn bestelling zijn bindend. www.katrutseldesign.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het foutief ingeven van gegevens door de Cliënt. www.katrutseldesign.be treft ook geen verantwoordelijkheid voor eventuele vertraging bij de levering of de onmogelijkheid om bestelde producten te leveren.

6.2 De automatische registratiesystemen bieden voldoende bewijs van de inhoud en datum van de bestelling.

6.3 Na ontvangst van de bestelling door www.katrutseldesign.be bevestigt deze aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling via een e-mail op het e-mailadres dat de cliënt heeft opgegeven bij zijn registratie. De verkoop geldt pas als afgesloten na verzending van de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

6.4 www.katrutseldesign.be houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren zonder verdere toelichting, onder andere in het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of bij geschillen rond de betaling van één of meerdere eerdere bestellingen.

6.5 De bestelling is pas definitief na aanvaarding door www.katrutseldesign.be én na betaling door de cliënt van het volledige verschuldigde bedrag inclusief verzendingskosten, conform de overeengekomen betaalmethode.

6.6 De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal www.katrutseldesign.be via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

 

7. Online aankoop en verzendingskosten

7.1 De prijs is steeds opgegeven in euro en BTW inclusief.

7.2 Verzending gebeurt door MyParcel, een verzending binnen België 6,50 euro en Nederland 9 euro. (Deze kan wijzigen indien de leveringsdienst deze aanpast) Bij een bestelling boven de 100 euro vallen de verzendingskosten weg.

De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs inclusief BTW en alle bijhorende kosten. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten.

7.3 De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze van de laatste door www.katrutseldesign.be meegedeelde prijs. De producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestellingen.

7.4 Alle prijzen op website www.katrutseldesign.be kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

 

8. Betaling

8.1 Het totale bedrag van de bestelling overeenkomstig de bestelbevestiging dient onmiddellijk betaald te worden via één van de betalingsmiddelen aangegeven bij de bestelling.

De betaling van de aankopen dient te gebeuren door een kredietkaart van het type Visa of Mastercard, dan wel via bankcontact, maestro, overschrijving of ideal.

De gebruiker geeft de naam op die op zijn kredietkaart staat, het nummer van de kaart, de vervaldatum en het controlenummer. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening eisen van het type digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden, na de facturatie van de bestelling, en dit volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven.

8.2 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt enkel effectief wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling haar akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

8.3 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel bank- of kredietkaartfraude tegen te gaan. Het ontbreken van de nodige gegevens in verband met de bestelling verhindert de uitvoering van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of van een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van opname in een bestand van wanbetalingen of overgemaakt worden aan de bevoegde overheid.

 

9. Levering

9.1 De levering gebeurt door My parcel.

9.2 De verkoper zal zich naar beste kunnen inspannen opdat de leveringen na bevestiging van de bestelling door www.katrutseldesign.be en de aanvaarding van de betaling door de instelling belast met de transactie, gebeuren binnen een termijn van min.2 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België. De levertermijn bedraagt gemiddeld 2 tot 3 werkdagen. 

9.3 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. Er geldt geen solidaire aansprakelijkheid in hoofde van www.katrutseldesign.be.

9.4 De overdracht van het risico aan de koper geschied op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product ter beschikking wordt gesteld volgens de door de koper gekozen leveringswijze. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de onderneming die het pakket bezorgt, levert het bewijs van terbeschikkingsstelling.

9.5 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

9.6 Wanneer een pakket niet in ontvangst genomen werd ondanks passage van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar www.katrutseldesign.be en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal www.katrutseldesign.be rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door de koerierdienst.

9.7 De koper dient de geleverde producten of artikels bij ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten of artikels niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn de koper onmiddellijk www.katrutseldesign.be op straffe van vervalhiervan per e-mail te verwittigen en desnoods contact op te nemen met Katrutsel design alvorens tot gebruik over te gaan.

9.8 Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

 

10. Verzakingsrecht

10.1In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, krachtens boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek Economisch Recht, het recht aan www.katrutseldesign.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering.

Omdat de stoffen na bestelling voor je op maat worden geknipt is het niet mogelijk deze retour te zenden. Wij wijzen je erop dat de kleuren zoals die via een afbeelding op je computerscherm of telefoon worden weergegeven kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Dit heeft te maken met scherm instellingen en kunnen we helaas niet voorkomen. Indien er een klacht is in verband met gebreken aan de geleverde stof willen wij je vragen om even contact met ons (www.katrutseldesign.be)op te nemen zodat we het in samenspraak kunnen oplossen.  Retourneren van stoffen is alleen mogelijk de stoffen niet gewassen of geknipt zijn. 

10.2 Indien de goederen zijn toegezonden aan Katrutsel design onder de juiste voorwaarden en binnen de termijn van 14 dagen, engageert www.katrutseldesign.be zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door www.katrutseldesign.be(bevel van een bedrag rechtgevend op een levering “gratis verzending” of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De terugbetaling zal uitgevoerd worden in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door www.katrutseldesign.be.

10.3. Er bestaat tevens een verzakingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending van een pakket. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via e-mail op het adres www.katrutseldesign.be

 

11. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Katrutsel design en het artikel op zijn kosten terug bezorgen aan Katrutsel design

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Katrutsel design zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van www.katrutseldesign.be kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

12.3 De aansprakelijkheid van www.katrutseldesign.be zal in elk geval beperkt zijn tot het correct doorsturen van de bestelling naar de cliënt die op zijn beurt aansprakelijk is voor de correcte en volledige betaling van het bestelde product. De foto’s en andere afbeeldingen op de website van www.katrutseldesign.be worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden niet. Katrutsel design is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Katrutsel design is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Katrutsel design. Katrutsel design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

13. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto’s, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van www.katrutseldesign.be beschermd door intellectuele rechten en behoren tot katrutsel design of derden toe.

Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van www.katrutseldesign.be, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

 

14. Bescherming van de privacy

14.1 Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden. De aansprakelijkheid hiervoor rust exclusief bij de gebruiker.

14.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door www.katrutseldesign.be.behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt of overgedragen aan derden.

 

15. Nietigheid

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van één of meerdere clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of van de gehele overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden Partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.

 

16. Klantendienst

De klantendienst van Katrutsel design is bereikbaar op het telefoonnummer +32 4795 26 86 13 , via e-mail op info@katrutseldesign.be of per post op het volgende adres Rijmeterstraat 8, 2580 Putte. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Op elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en haar inhoud, zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Ingeval van geschil zijn uitsluitend het Vredegerecht van Leuven en de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

 

18. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Katrutsel design beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Katrutsel design zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

19.Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

20. Workshops 

Het inschrijvingsgeld voor workshops wordt niet terugbetaald bij annulatie of afwezigheid, tenzij we jouw workshop plaats tijdig ingevuld krijgen. Je mag ook iemand anders sturen. Of bij het tonen van een doktersattest. 

 

21. Rechtsbekwaamheid

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De cliënt stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden.